Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest:
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka w Gliwicach,
ul. Daszyńskiego 424

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
a. Wypełniania obowiązków kształcenia i wychowania dzieci, nałożonych:

  • Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  • Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe

a także rozporządzeniami wykonawczymi do ww. ustaw.

b. Zgoda osoby, której dane dotyczą.

3. Dane osobowe, o których mowa w pkt 2 ppkt a. będą przechowywane zgodnie
z Instrukcją Archiwalną opracowaną na podstawie Ustawy z 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

4. Dane, o których mowa w pkt 2 ppkt. b będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgodnie z pkt 3.

5. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

6. Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych
na podstawie przepisów prawa.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Przysługuje Pani / Panu prawo do:

  • sprostowania swoich danych,
  • usunięcie danych, tych które są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dotyczą,
  • sprzeciwu do przetwarzania danych jeżeli wynika to ze szczególnej sytuacji osoby, której dane dotyczą.

9. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt a. jest obowiązkiem ustawowym, zaś podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt b. jest obowiązkiem umownym. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

10. Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest: Małgorzata Ginko
Kontakt: iod.sp3gliwice@gmail.com