Międzyszkolny Konkurs Plastyczny

Międzyszkolny  Konkurs Plastyczny: „CHCEMY W MIEŚCIE WOLNE BYĆ I W PRZYJAŹNI
Z TOBĄ ŻYĆ!
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka w Gliwicach zaprasza  uczniów szkół podstawowych do udziału
w międzyszkolnym konkursie plastycznym.

W tym roku chcemy zwrócić uwagę uczestników na potrzeby kotów wolno żyjących, których obecność na obszarach zurbanizowanych jest prawnie chroniona przepisami Ustawy o Ochronie Zwierząt.
Nikt nie może więc bezkarnie wyłapywać, krzywdzić, przepędzać i straszyć tych małych drapieżników, bez których nie dalibyśmy sobie rady z gryzoniami i chorobami przez nie przenoszonymi.

 Cele konkursu:

– uwrażliwienie dzieci na potrzeby kotów żyjących wolno, z dala od schroniska
– pogłębianie wiedzy na temat działań sprzyjających koegzystencji ludzi i zwierząt
– ukazanie zalet współistnienia mieszkańców miasta i kotów wolno żyjących
– uświadomienie potrzeby tworzenia schronień dla kotów w formie nieprzemakalnych
budek i stawiania ich w miejscach, gdzie zwierzęta nie mają dostępu do piwnic
i zakamarków
– zwrócenie uwagi na utrzymywanie w czystości miejsc pobytu kotów
– wdrażanie do właściwej opieki nad zwierzętami w ciągu całego roku poprzez
zapewnianie należytych warunków rozwojowych i bytowych: pokarmu, czystej wody
pitnej, odpowiednich schronień
– ukazanie potrzeby organizowania kotom pomocy weterynaryjnej (dbałość o zdrowie
zwierząt i kontrola nad wielkością populacji)
– rozwijanie twórczych umiejętności uczniów
– pogłębianie wrażliwości estetycznej dzieci
– poznawanie i stosowanie nowych technik plastycznych.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych.
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

 Klasy 0-III
Uczestnicy wykonują pracę plastyczną w dowolnej formie na temat:
„Jak można pomóc kotu, który żyje na wolności?” Format A4.

Klasy IV-VI
Uczestnicy wykonują pracę plastyczną w formie plakatu  na temat:
„Jakie są korzyści z sąsiedztwa ludzi i kotów?” Format A3.

Honorowy patronat nad konkursem sprawuje:
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami – Koło Gliwice,
w ramach Programu „Bezpieczna Łapa”

Technika plastyczna: wszystkie techniki płaskie (malarstwo, rysunek, kolaż, wydzieranka, wyszywanka, itp.).

Prace prosimy oprawić w białą ramkę.

Ilość prac: Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.

Opis na odwrocie:       Imię, nazwisko, wiek uczestnika, klasa
Imię, nazwisko opiekuna plastycznego
Adres placówki
Nr telefonu i e-mail szkoły!!!

Termin składania prac: 17 maja 2017 (środa)
w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka,

ul.Daszyńskiego 424, 44-151 Gliwice.

Kategorie wiekowe uczestników:
– uczniowie klas 0-III
– uczniowie klas IV-VI.

 Ogłoszenie wyników:

Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu drogą mailową i telefonicznie.
Zdjęcia nagrodzonych prac zostaną również umieszczone na stronie internetowej szkoły:
sp3gliwice.pl

Wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się w dniu
25 maja 2017 (czwartek) o godz.17.00 w Miejskiej Bibliotece Centralnej – Wypożyczalnia dla Dzieci, ul.Kościuszki 17 w Gliwicach.

Prawa organizatora:
Zgłoszenie jest równoznaczne ze zgodą rodzica/prawnego opiekuna  na udział dziecka
w konkursie.
Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac zgłoszonych do konkursu, prace nie będą zwracane uczestnikom.

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy pod numerem telefonu szkoły:
(32) 234 82 21.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 Koordynatorzy:
mgr Dominika Mandrak-Schlifka
mgr Iga Gębarowska
mgr Małgorzata Domino