Informacja o przetargu

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3
im. Arki Bożka
ul. Daszyńskiego 424, 44-151 Gliwice

ogłasza
postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Modernizacja budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka w Gliwicach

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – specyfikacja techniczna i odbioru robót
Załącznik nr 2 – przedmiar robót (szczegółowy kosztorys ślepy)
Załącznik nr 3 – druk oferty
Załącznik nr 4 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
Załącznik nr 5 – druk oświadczenia do przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 6 – wykaz osób
Załącznik nr 7 – wykaz robót budowlanych (wzór)
Załącznik nr 8 – harmonogram robót (wzór)
Załącznik nr 9 – projekt umowy