Czasowa zmiana terminu i sposobu wnoszenia opłat za pobyt w przedszkolach

Zarządzenie Nr 2179/20 Prezydenta Miasta Gliwice z 08 kwietnia 2020 roku

w sprawie : czasowego wstrzymania stosowania zarządzenia nr PM-165/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia sposobu i terminu wnoszenia przez rodziców i opiekunów prawnych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym, w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnych 5 godzin dziennie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice

Link do zarządzenia: https://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/zarzadzenia_prezydenta_miasta,80746,1