Konkurs Aktywna szkoła – aktywny uczeń

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Gliwicach otrzymała tytuł „Aktywna Szkoła – Aktywny Uczeń”.

AKTYWNA SZKOŁA – AKTYWNY UCZEŃ II edycja
Konkurs przeprowadzony został w okresie od 02 listopada 2014 r. do 31 marca 2015r. Szkoły, które wykonały zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymały tytuł AKTYWNA SZKOŁA – AKTYWNY UCZEŃ
i dyplomy honorowe.
aktywna szkoła- sposoby na ciekawy wypoczynek 182

1. Celem konkursu było spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży.

2. Szkoła przystępująca do konkursu przyjęła na siebie zadania, których wykonanie było oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu AKTYWNA SZKOŁA – AKTYWNY UCZEŃ było uzyskanie co najmniej 80 punktów za 10 zadań. W skład jury weszli przedstawiciele organizatora konkursu. Organizatorem konkursu było Studium Prawa Europejskiego z siedzibą
w Warszawie.

Zadania konkursu:
1. Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. Zdrowie na talerzu w zgodzie z piramidą żywienia zakończonej testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę (prace plastyczne, test wiedzy z doboru i kaloryczności produktów).

2. Przeprowadzenie sondażu, z dostosowaniem do grup wiekowych pn. Jak dbać o swoją kondycję fizyczną, jak żyć i odżywiać się zdrowo? Forma sondażu mogła być dowolnie rozszerzana przez szkołę lub modyfikowana stosownie do wieku uczniów.

3. Przeprowadzenie spotkań uczniów z regionalnymi przedstawicielami sportu, przedstawicielami służby zdrowia, organizacjami społecznymi promującymi zdrowy tryb życia etc. nt. Bezpieczeństwo w sporcie oraz budowanie własnego systemu wartości poprzez osiągnięcia sportowe.

4. Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach nt. : Wpływ osiągnięć technicznych XXI wieku wpływających negatywnie na rozwój
i kondycję zdrowotną dzieci i młodzieży.

5. Przeprowadzenie szkolnego konkursu na dowolne prace plastyczne, literackie lub publicystyczne z motywem przewodnim: Sposoby na ciekawy i zdrowy wypoczynek.

6. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów nt. „Konsumenckie ABC” – przygotowanie gazetki informacyjnej lub wystawy szkolnej na temat: „Czy zdrowo żyjemy”?

7. Zorganizowanie we wszystkich klasach cyklicznych zajęć
z wychowania fizycznego prowadzonych przez młodzież pod kierunkiem nauczycieli w-f: Mój zestaw ćwiczeń poprawiający kondycję oraz nauczenie innych ich właściwego stosowania.

8. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem: Zaburzenia stanu zdrowia i rozwoju związane z nieprawidłowym odżywianiem (otyłość, niedobór masy ciała, anoreksja, bulimia) –
jak rozpoznać chorobę i gdzie szukać pomocy? Wskazany udział specjalistów oraz osób walczących z daną chorobą.

9. Przeprowadzenie jednodniowych zajęć ruchowych we wszystkich klasach pn. Dzień ruchu w szkole wraz z przeprowadzeniem ogólnoszkolnego testu wydolności/ sprawności fizycznej – wyłonienie zwycięzcy oraz omówienie wyników testu przez nauczycieli w-f’u.

10. Zorganizowanie spotkania z rodzicami uczniów szkoły na temat wpływu siedzącego trybu życia na na zdrowie i kondycję dziecka –
temat niedostosowania społecznego dziecka, izolacja w grupie, agresja.

Program konkursu obejmował spopularyzowanie wśród uczniów zasad zdrowego trybu życia. Są to zagadnienia bardzo ważne dla współczesnego młodego człowieka. Program dawał możliwości podjęcia różnorodnych działań dla zrealizowania poszczególnych zadań. Pobudzał uczniów do aktywności i twórczego myślenia. Zwiększył wiedzę uczniów w zakresie prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej oraz pozwolił na kształtowanie właściwych postaw i zachowań w tej dziedzinie.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom, szczególnie Pani Dominice Mandrak- Schlifce, którzy aktywnie włączyli się w realizację zadań konkursowych przyczyniając się tym samym do wzrostu świadomości wśród dzieci i na temat stosowania zasad zdrowego odżywiania
w codziennym życiu oraz aktywnego spędzania wolnego czasu.

Koordynatorki projektu:
mgr Agnieszka Starkamn
mgr Małgorzata Skubisz-Iłczyk