Pracownie komputerowe EFS

Sale komputerowe w ramach projektu MEN „Pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny
 • pracownia typu Microsoft
 • pracownia Apple Macintosh
 • Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotece szkolnej

Pracownia językowa Macintosh oraz pracownia komputerowa Microsoft wykorzystywane są w naszej placówce w celu poprawienia efektywności prowadzonych zajęć oraz uatrakcyjnienia ich.
Uczniowie korzystają z zasobów pracowni na zajęciach z języka angielskiego, niemieckiego, informatyki, matematyki, przyrody, techniki czy języka polskiego. W salach komputerowych pracują także uczniowie klas I-III, którzy rozpoczynają swoją przygodę z komputerem.
Podczas zajęć uczniowie oraz nauczyciele korzystają z pomocy takich jak: prezentacje multimedialne,
programy edukacyjne, płyty CD dołączone do podręczników, filmy oraz piosenki.
W pracowniach komputerowych uczniowie mają dostęp do Internetu. Jest on wykorzystywany, jako źródło informacji. Wykorzystując Internet na lekcjach, dzieci uczą się prawidłowego formułowania problemu, zadawania właściwych pytań prowadzących do rozwiązania danego problemu, czy uzyskania informacji na dany temat.
Sala Windows wyposażona została w ramach projektu „Od abstrakcji do konkretu” w projektor multimedialny oraz tablicę interaktywną. Dzięki wideoprojektorom i tablicom interaktywnym nauczyciele mogą pokazać przygotowane ilustracje swoim uczniom. Pozwala to uczniom na lepsze zrozumienie poznawanych problemów, zjawisk przyrodniczych, zagadnień językowych oraz matematycznych. Dodatkowym atutem tablicy interaktywnej jest pełna interakcja z użytkownikiem.
Tablica umożliwia uczniom naukę przez zabawę, przez co w znacznym stopniu uatrakcyjnia lekcje.

W Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej znajdującym się w bibliotece szkolnej uczniowie spędzają czas podczas pobytu na świetlicy oraz na przerwach. Pracownia ta ułatwia zdobywanie informacji dostępnej poprzez sieć Internet oraz wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu majątkowego.

Pracownia Microsoft

Wykorzystanie pracowni Microsoft (j.niemiecki)

 • wykorzystanie zasobów Internetu do poszukiwania informacji na temat zabytków wartych zobaczenia w krajach niemieckojęzycznych. W tym celu korzystano z przeglądarki Firefox lub Internet Explorer oraz wyszukiwarki Google jak również niemieckiej wersji Wikipedii. Uczniowie korzystali również ze stron internetowych poświęconych nauce języka niemieckiego oraz poznali zasady korzystania z słowników internetowych (ling.pl, pons.eu)
 • sala Microsoft wyposażona została w ramach projektu matematyczno – przyrodniczego „Od abstrakcji do konkretu” w projektor multimedialny oraz tablicę interaktywną, których używa się także na lekcjach języka niemieckiego oraz zajęciach dodatkowych. Tablica pozwala na prowadzenie interaktywnej lekcji, podczas której w atrakcyjny sposób przedstawione są treści nauczania, dzięki czemu uczniowie chętniej biorą w niej aktywny udział
 • prezentacje multimedialne obrazujące np.: budowę stron internetowych, między innymi niemieckich platform. Celem było zapoznanie uczniów z słownictwem występującym w przeglądarkach internetowych oraz możliwość samodzielnego szukania informacji na niemieckojęzycznych portalach informacyjnych, słownikach oraz encyklopedii internetowej. Projekt „Hausaufgabe” polegający na stworzeniu przez każdego ucznia klasy piątej własnej skrzynki e-mailowej na jednej z niemieckich platform internetowych. Kolejnym etapem projektu było rozwiązanie zadania domowego wysłanego na uczniowskie skrzynki e-mail oraz odesłanie pliku z odrobionym zadaniem do nauczyciela
 • Nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami – projekt Brieffreunde (listy do dzieci w Luxemburgu w ramach Lifelong Learning Programme)
 • realizacja projektu Webquest „Gleiwitz – eine alte Stadt eine neue Welt”. Celem projektu było opracowanie i wykonanie szkolnej gazetki, prezentacji multimedialnej lub strony internetowej zawierającej na przykład: przewodnik po Gliwicach, gazetkę/wystawę szkolną, galerię zdjęć wczoraj i dziś, filmik o Gliwicach lub mapkę najciekawszych miejsc z opisem. Uczniowie mieli zaprezentować najciekawsze zabytki, miejsca, parki, pomniki, kościoły bądź ulice naszego miasta. Podczas opracowania WebQuestu posługiwali się różnymi narzędziami: edytory tekstowe i graficzne, skaner, aparat cyfrowy, kamera cyfrowa, dyktafon. Wszystkie informacje o projekcie znaleźli na stronie
  www.webquest-sp3gliwice.blogspot.com
 • praca z interaktywnym programem do nauki języka niemieckiego „Nicole und Thomas” przeznaczonym dla uczniów klas 1-3
 • poznawanie ważnych postaci z zakresu literatury, muzyki, architektury oraz techniki pochodzących z krajów niemieckiego obszaru językowego

Pracownia językowa

Pracownia językowa jest wyposażona w komputery typu Macintosh, które są wykorzystywane w celu poprawienia efektywności i atrakcyjności prowadzonych zajęć językowych. Uczniowie korzystają głównie z takich programów jak: NeoOffice, Safari, Photo Booth, Media blender, Firefox, Dashboard, iPhoto, iTunes i iDVD.

Wykorzystanie pracowni w celach dydaktycznych:

 • zapoznanie się z podstawowym oprogramowaniem na lekcjach języka angielskiego (wydawanie poleceń systemowych i odczytywanie ich w języku angielskim, pisanie dyktand w programie Neo Office, korzystanie z funkcji programu Dashboard),
 • korzystanie ze słowników internetowych dzięki użyciu programów Firefox i Safari,
 • ćwiczenie w programie Dashboard podawania w języku angielskim podstawowych informacji takich jak: data, godzina, dzień tygodnia, temperatura itp.,
 • zapoznawanie uczniów z kulturą krajów anglojęzycznych poprzez prezentowanie im filmu DVD o Londynie oraz filmu pt. „Life in Britain”, pokazującego życie ich rówieśników w Wielkiej Brytanii,
 • zajęcia dodatkowe dla dzieci klas 1 – 3, wykorzystanie programu „Cookie and friends” oraz ćwiczeń interaktywnych na stronach językowych przeznaczonych do nauki języka angielskiego, pisanie tzw. „kolorowych dyktand” w celu utrwalenia poznanego słownictwa,
 • wykorzystanie metody projektu internetowego, tzw. webquest, polegającego na szukaniu w internecie wskazanych przez nauczyciela informacji na dany temat oraz wykonywaniu zadanych przez niego poleceń,
 • wykorzystanie programu Photo Booth w celu robienia zdjęć, a następnie opisywania wyglądu zewnętrznego koleżanek i kolegów z klasy,
 • na lekcjach dodatkowych z języka angielskiego odbywających się w ramach projektu „Więcej umiem, więcej osiągnę” (rok szk. 2007/2008) uczniowie mieli możliwość korzystania z bardziej zaawansowanych programów takich jak: iPhoto czy iDVD, ćwicząc przy ich pomocy wymowę angielską i umiejętność opisu osób, miejsc, rzeczy itp.,
 • pracownia była używana podczas zimowych półkolonii i w ramach projektu „Od Jasia do Jana” (rok szk. 2008/2009) – uczniowie mieli możliwość korzystania z programu do nauki języka angielskiego „Cookie and friends” oraz ze strony językowej „Anglomaniacy” posiadającej bogatą bazę ćwiczeń interaktywnych służących głównie do nauki słownictwa.

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

WYKORZYSTANIE INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ.
Od 21.12.2007 w bibliotece Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Gliwicach działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.
ICIM to projekt MEN współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”

Główne cele wykorzystania ICIM: Wyszukiwanie przez uczniów informacji w zasobach Internetu, potrzebnych między innymi:

 • podczas przygotowań do szkolnych i międzyszkolnych konkursów
 • do przygotowania materiałów i informacji na zajęcia lekcyjne
 • tworzenie i drukowanie dokumentów szkolnych
 • tworzenie prezentacji multimedialnych
 • wykorzystanie zasobów Internetu, edukacyjnych programów multimedialnych w czasie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
 • wspieranie procesu ustawicznego kształcenia się i samokształcenia uczniów, nauczycieli, wspieranie realizacji zadań szkoły

Oprogramowanie edukacyjne w w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego