Projekt „Lubię się uczyć”

j ang SI zaj Igi grupowe zaj2Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Szkoła Podstawowa nr 10
z Oddziałami Integracyjnymi przystąpiły w czerwcu 2013 do otwartego konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej  na realizację zadania publicznego pn. „Szkoła przyjazna i bezpieczna dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – projekty promujące i upowszechniające działania z obszaru bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych oraz integracyjnych, wspierające indywidualizację kształcenia oraz kształtowanie przyjaznego i bezpiecznego klimatu społecznego w szkole”. Obie placówki opracowały projekt
„Lubię się uczyć” i zyskały akceptację MEN. W ramach tego projektu od września 2013 do grudnia 2013 będą realizowane zajęcia dla dzieci wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie terapii SI, Biofeedback, Tomatis, logorytmiki, języka angielskiego, zajęcia psychoedukacyjne, a także szkolenia dla nauczycieli i zakup niezbędnego w terapii sprzętu.