Projekt „Stawiam na naukę”

Priorytet IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1.
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stawiam na naukę!

Okres realizacji projektu
1.07.2012 – 30.06.2013

Całkowita wartość projektu
1.958.989,80

Wartość dofinansowania
1.958.989,80

Realizator / Biuro Projektu
Gliwicki Ośrodek Metodyczny, ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice

Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr: UDA-POKL 09.01.02-24-220/11-00 z dnia 04.07.2012 r. o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej pomiędzy Samorządem Województwa śląskiego a miastem Gliwice.

Opis projektu:

Projektem zostanie objętych 938 uczennic i 882 uczniów klas I-III wszystkich szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice.
Projekt jest ukierunkowany na indywidualną pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ma na celu wyrównywanie dysproporcji powstających w trakcie procesu kształcenia, a także przyczynia się do zwiększenia jakości oferty edukacyjnej gliwickich szkół podstawowych.

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic klas I-III 28 szkół podstawowych poprzez organizację:
– zajęć specjalistycznych eliminujących lub łagodzących określone dysfunkcje
– zajęć rozwijających uzdolnienia.

Cel główny zostanie osiągnięty przez realizację celów szczegółowych:
§ zminimalizowanie trudności w uczeniu się poprzez uczestniczenie w zajęciach wyrównawczych;
§ zminimalizowanie wad postawy poprzez uczestniczenie z zajęciach gimnastyki korekcyjnej;
§ rozwój umiejętności uzdolnionych uczniów i uczennic poprzez uczestniczenie w zajęciach dodatkowych;
§ poprawę w zakresie komunikacji społecznej i psychoedukacji poprzez uczestniczenie w zajęciach specjalistycznych.

Działania dla wszystkich szkół zaplanowane w ramach projektu obejmują:
§ zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, a także zagrożonych ryzykiem dysleksji;
§ zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
§ zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów i uczennic szczególnie uzdolnionych artystycznie ( muzyczne, plastyczne, teatralne, taneczne );
§ zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów i uczennic szczególnie uzdolnionych ( nauki matematyczno-przyrodnicze i humanistyczne oraz język angielski );
§ zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej;
§ gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy;
§ zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;
§ zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów i uczennic szczególnie uzdolnionych – sportowe;
§ specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych.