UWAGA RODZICE!!! DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2016/2017- dotyczy uczniów niepełnosprawnych z klas szóstych

W roku szkolnym 2016/2017 pomoc w ramach programu „Wyprawka szkolna” skierowana jest do uczniów:
1) słabowidzących,
2) niesłyszących,
3) słabosłyszących,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7
którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do:
– klasy VI szkoły podstawowej,
– klasy III gimnazjum,
– szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Wnioski o przyznanie dofinansowania do zakupu podręczników należy składać w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w nadchodzącym roku szkolnym, w nieprzekraczalnym terminie do 30 września br.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

Wartość pomocy finansowej jest uzależniona od rodzaju niepełnosprawności oraz typu szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał – szczegółowych informacji udzielają szkoły oraz pracownicy Wydziału Edukacji UM.

Wypłata pieniędzy wnioskodawcom nastąpi po przedłożeniu przez rodziców w szkole dowodu zakupu podręczników.

Informację w zakresie szczegółowych zasad składania wniosków i refundowania wydatków należy pozyskać w szkole, w której uczeń będzie objęty pomocą w ramach programu „Wyprawka szkolna”.